Atenció al Client


Si vostè desitja presentar una queixa o reclamació tingui en compte que ha de seguir aquests passos:

1. Dirigeixi's a les nostres oficines. El nostre personal tractarà d'ajudar-li a resoldre el seu problema..
2. Si no hem satisfet les seves demandes, dirigeixi's per escrit al nostre Servei d'Atenció al Client:

INADE, Instituto Atlántico del Seguro
c/ La Paz 2 - Bajo
36202 - VIGO (Pontevedra)
Tlfn.: 986 485 228 // Fax: 986 485 653
E-mail: atencioncliente@inade.org

En un termini de dos mesos a partir de la data de presentació li atendrem i resoldrem les seves queixes i reclamacions.

En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament del nostre servei o si, transcorreguts dos mesos des que vostè ha presentat la seva queixa o reclamació, no hem resolt la seva petició, pot dirigir-se a:

 

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES

COMISIONADO PARA LA DEFENSA DEL ASEGURADO Y DEL PARTÍCIPE DE PLANES DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 44

28046 - MADRID

Tlfn.: 902 197 936 / Fax.: 91 339 71 33

 

A les nostres oficines tenim a la seva disposició el nostre “Reglament per a la Defensa del Client”. Pot sol·licitar-li-ho als nostres empleats.

Normativa de transparència i protecció del client de serveis financers:

 

  • Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.

  • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
    Reial decret 303/2004, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament dels Comissionats per a la defensa del client de serveis financers.

  • Ordre ECO/734/2004 d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el defensor de les entitats financeres.

  • Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació d'Assegurances i Reassegurances Privades.

  • Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

 

DESCARREGAR FORMULARI DE QUEIXA O RECLAMACIÓ

 

JORI ARMENGOL I ASSOCIATS, CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S. L.

C/ ROGER DE LLÚRIA 124, 3º Puerta 2 // 08037 - Barcelona

Corredoria d'Assegurances - Clau DGSFP J-0942

Té concertada pòlissa de Responsabilitat Civil i disposa de capacitat financera segons legislació vigent.